ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ