นักเรียนของเรา อัญชลี เสมสายันต์

รางวัลเหรียญทองแดง Wicc2020 Sushi platter
รางวัลเหรียญทองแดง Wicc2020 Asian modern cuisine