คณะอาจารย์ และครอบครัว นายศิรวิชย์ เลิศสุรภักดีวงษ์ เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส เพื่อไปหาประสบการณ์ ในการทำงาน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เรียน ด้านสายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย